campobasso_campanile_s-_bartolomeo-e-minardi
Campobasso. Campanile San Bartolomeo. (foto di E. Minardi)

Cambuasciane, sande e riàule di Stefano Di Maria, tradotto in dialetto campobassano da Rosaria Pietromonaco, dalla cui voce (Cambuasciane, sande e riàule) viene qui trascritto in grafia DAM.

Nu cambuasciane re cinguand’anne, chélle che l’addummanne l’addummanne, t’arrespónne accusc̣ì: «M’arrecorde ca na ote, quanne javame uagliune, jéva tutta cambagne. Allore ne jéve cumm’e mo. La cetà funije acquà e sctavame sembe a jucà mmiéze ala vie, frabbecavame carrozze che le taccozze re ligname ẹ le cuscenétte re le màchene; sennò sctavame arrangecate ngoppe all’àrbere… e mamme, la bbonalme, puurelle, z’arrajave cumm’e nu cane.»

«Le Musctèrie le tenéme réndre» e ze vatte u piétte.

Arreliégge cqua: «…mmiéze ala vie…», «carrozze ’e ligname…», «…sctavame arrangecate…», «…faciavame avvelenà la bonalme re mamme».

Cose re «quille sótte Sande Mechéle»! Cumm’e chille de le Musctèrie ch’aggìrene pe la cetà, arrangecate ngoppe a carrozze re ligname e vanne sfuttenne la ggende e ze pìgliene la pezzecate che le figliole e che le cape ’e pezze!

Chille feürànde che la faccia ténde che le tezzune arraccóndene che ssemblecetà la capa frescche de le cambuasciane.

U riàule re chésta cetà, nfatte, nenn-è mmalamende cumm’e quille re l’ënfèrne! Cchiuttoste le piace la cumbagnije e accusc̣ì, tande pe zze fà veré, ze métte a fà cose ca nen faciarrìe maie. È ru tipe che tè sembe caccose da raccundà e nem-berde la cummenazzione pe ppeggiurà le sctorie, méẓe ammendate, e ce azzécca pure cacché asctema mbacce, sembe pérò che ttutte ru respette pe le sandetà scummerate, e po’ u truóve appriésse ala prugessione, addó, magare ze métte pure a chiagne. Senẓa scurdàreze ca securamende canósce bbuóne ru prèuete e u vó pure bbéne, ma n-ge jarrìa maie a cunfessàreze!

Se ru capaddoẓẓie de le riàule, quille cchiù mmalamende (Signore scàmbece!), menisse a truuà a chille re Cambuasce, ze n’arrejisse all’ënfèrne tunne tunne, cumme z’aùse acquà: magnate, vìbbete e candanne Turname a véve!

Sì, pecché le sataniélle re Cambuasce, càndene e sònene e fanne nuttate a sctrembellà senẓa abbarà aru vecenate. Pérciò, rutte pe rrutte, pó mmenì la Puleẓẓije… ma nn-abbaste pe ì all’ënfèrne…

Oltre a magnà, véve e candà, ale cambuasciane le piace re fà u scdrusce p’u córze, nnanẓe e ’rréte, ore e ore. Ze cunẓùmene la cereuella, arresuólvene le uaie d’u munne e sanne bbuóne chi ha ra jucà ala naẓẓiunale pe vvénge caccose.

E ndramende camìnene, ze tròvene, ze salùtene, z’addumànnene: «Tutt’a poscte?» e z’arrespùnnene: «N-g’è mmalacce, maie pegge». Eppure uaje e penẓiére ne tiénne tande! Ma tiénne pure la felusufìe pe tterà nnanẓe. Eh, sì, pecché z’ànne ambarate a èsse pure nu poche sande. Spicialmende chille cchiù grúosse ca sò ccresciute a u sctritte rénd’anna casarelle re na sctanẓa sole addó èvene tanda ggende ammendunate. Facèjene cumm’e l’àngele de le Musctèrie, arrangecate e resctritte tutte rénde anna scéne, ma felice ’e sctàrece.

Se rénde a chille casarelle ce mangava caccherune, jéva cumm’e quanne, mendre sfìlene le Musctèrie, nu seggiuline aremane vacande.

Sc̣éte fatte case ale facce sémblece e scchiétte de l’angiulille de le Musctèrie? Tal’e quale tiénne la facce le cambuasciane quanne tamiéndene u teleggiurnale naẓẓiunale: nen-ẓe fanne capace re chélle che succere pe ssu munne.

Le chiàmene “cose re ll’ate munne” pecché ra nu’ n-ẓ’è maie ausate accusc̣ì, n-ẓò mmaie succiésse sse cose. E ché! è fine re munne? Sarrà pecché cqua le nutizzie grosse sò ssule chille de le puletecande che z’appìccechene una cundenuaẓẓione, nen-dròvene riciétte – sc̣iatemmaleditte! – oppure u fridde ẹ la neve.

A jesse accusc̣ì ggenuine aru ddumile, pó paré ’rretratézze.

Le vote è ’ccusc̣ì, ma a penẓare bbúone ce putime avvandà. Sarrà pérciò ca le cambuasciane verace, cumm’e l’angiulille re Di Ẓẓinne, sanne pónne la mane e arrejalà nu surrise re core a chi le ngóndre: «Ggende alégre Ddije l’ajute»!

E assiéme a Dije a scta cetà cchiù o méne tutte z’ajùtene fra re lore: fetiénde che bbrav’uómmene, fetende che ffetende, bbrav’ome che bbrav’ome. Sande e riàule re Cambuasce, se ne l’ajutasse nisc̣iune, avéssena scégne da le Musctèrie e purtàrezele nguólle sule sule, pe ffurtune ca ce scta chi ze le pónne ngoppe ale spalle!

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...