Dialetto di Venere (AQ)

Venere_pan1
Venere dei Marsi è una frazione del comune di Pescina (AQ) – Foto di Marica Massaro

La tramundane i i’ ṣóle

Ne jurne i’ vende de tramunane e i’ ṣole chiẹcchiarìvene su cchi éve i’ cchiù fforte, quande vedéttere arrivà une che ppasséve che nne mandéjje. Allòre dicîttere che i’ cchiù fforte èsse state quîjje che rescéve a ffarce livà i’ mandéjje. I’ vende pe pprime cumenẓétte a zzeffelà che ttutte la forze che ttenéve, ma cchiù zzeffeléve i cchiù cquî crestiane se stregnéve a i’ mandéjje, i alla fine i’ vende s’avétte arrènde.

I’ ṣole allore angumenzétte a bbrillà i ssùbbete tutte quélle calle ubbleghétte ji’ crestiane a llivarse i’ mandéjje. Allore la tramundane aétte a rrechenósce ch’i’ ṣole era cchiù fforte d’ésse.

T’à piaciute la storièlla. Vò ca te la raccónde n’atra vóte?

__________

Trascritto dall’audio del LFSAG

Ninnananna abruzzese

 

Cíele chiare dind’all’uocchie

mmeẓẓ’alu mare tu nn-hi state maie

é li culline pu’ che tt’ha crijate

nu júorne tu ti’ dd’artruvà.

 

Tu nn-ha’ da cunosce lu dulore

mbacce lu vende comme na quercia antica

tu ha’ dda sfedà lu mónne e chi ce sta

é lu curagge nun t’he da mancà

 

Ninne, ninne, nanna,

dúerme tu che puó,

dúerme tu che puó,

ninnananne, ninna óh. (bis)

 

Mo se tu mi sta’ d-a sentì,

stu core zulle ca mo ti’

come na muntagna gruosse se farà,

ma sole ammore ce ha da sta.

 

Ninne, ninne, nanna,

dúerme tu che puó,

dúerme tu che puó,

ninnananne, ninna óh. (bis)

 

Ninnananna. Cielo chiaro dentro agli occhi / in mezzo al mare non sei stato mai / e le colline che ti han creato / un giorno poi ritroverai. // Tu non conoscerai il dolore / contro il vento come una quercia antica / tu sfiderai il mondo e chi ci sta / e il coraggio non ti mancherà. // Ninno, ninnananna, / dormi tu che puoi, / dormi tu che puoi, / ninnananna, ninna óh. (bis) // Ora se mi stai a sentire, / questo cuore piccolo che hai / come una montagna grosso si farà, / ma solo amore ci sarà. // Ninno, ninnananna, / dormi tu che puoi, / dormi tu che puoi, / ninnananna, ninna óh. (bis)

______

Dialetto trascritto e tradotto dal canto Ninna nanna dell’uomo, album I lupi di Ivan Graziani.

 

 

Matera

 

U vënde de tramendéne e i ssàule

Na dë’ u vënde de tramendéne e i ssàule fendecàvene tra llôr’i llôre e nen-ẓe mettèvene d’accörde a ce jère u cchie ffört tra ttutt’i ddö. Quanne arrevò nu crestiéne ca tenave na bbèlla cappettèlle, allàure se mettèrene d’accörde ca u cchie ffört avèra jèsse chire c’avéra jèsse capésc̣e de fé levé la cappettèlle. U vënde acchemenẓò preme judde a mené a tutta förze, ma cchiù mmenéve e cchiù u crestiéne s’abbegghieléve cla cappettèlle, fign’e quânne u vënde nen-ẓ’arrennè. Dèppe, u sàule se mètte a mbuqué l’ârie c’o calàure, tande ch’o poverìedde, pe nne sccatté de câlle, se levò la cappettèlle. Fu ttânne ch-la tramendéne s’arrennè e dësse ca u ssàule jère cchie fförte de jèdde.

T’è ppiaciüte u fâtte? Te l’agghi’acchendé arrate?

________

Trascritto dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale ‘Arturo Genre’ dell’Università di Torino (LFSAG)

Putignano (BA)

Putignano centro storico

U vinde de tramundéne e u ssóle

Na dì u vinde de tramundéne e u ssóle stàvene a parlä de cci de lóre jére u cchiù ffòrte quanne vedèrne arrevè nu crestiéne che nu mandèlle ngúdde. Allòre decedèrne ca u cchiù ffòrte ave a jèsse cudde de lore ca ruscèjje a fange luè u mandèlle.

U vinde accumenẓé prime a suffiè che ttutte ’a forze, però cchiù ssuffiaje e cchiù u crestiéne se strengèie jind’u mandille, fine a quanne u vinde nen-ẓe ffermì.

U ssòle nvéce ’ccumenẓé a splènne e sùbbete u ccalle custrengì u crestiéne a luarse u mandèlle.

Dacchessì ’a tramundane s’accurgì chẹ u ssóle jére cchiù ffòrte de jjîdde.

T’è ppiaciute ’a stóreie? Te l’é ’ccundà ’rréte?

__________

Trascrizione effettuata dall’audio del LFSAG

 

 

Dialetto di San Severo (FG)

San_Severo_Corso_Garibaldi

U vènde de tramunténe e u sóle

Nu jurne u vènde de tramunténe e u sóle parlàvene pe ssapè sópe a chi d’i duie fússe u cchiù fforte. Quanne ànne viste arrevà nu passande che nu mandèlle ngòlle, allore ànne decise ché u cchiù fforte fússe stéte quille d’i duie ca fússe riuscite a falle luuà u mandèlle

U vènde pe pprima cóse à bbiéte a sciuscià pe ttutta forze, ma cchiù sc̣iuscève e cchiù u passande ce stregnéve ind’ô mandèlle, fine a quande u vènde nen-ge déve pe vvinde.

Allore u sole à bbiéte a splènde e sùbbete u calóre l’à ffatte luuà u mandèlle da ngolle.

Cusì ’a tramundéne à vviste ca u sole jéve cchiù fforte de jèsse.

T’è ppiaciute ’a stòreie? Vú’ ca t-a raccònde n’ata vóte?

__________

La trascrizione è fatta dall’audio del LFSAG.

Dialetto di Sturno (AV)

Sturno_panorama_4

Lo viénde re tramundana e lo sólẹ

Nu júorne lo viénde re tramundana e lo sólẹ s’accimendàveno pecché ognune ré lòro voléva èssere lo cchiù ffòrtẹ quando vẹriéreno nu cristano ch’arrivava co lo mandièlle nguóllo. Allóra tutt’e duie rìssere ca lo cchiù ffòrtẹ fósse stato chi éra capace re ci levà lu mandiélle ra cuóllo.

Lo viénde re tramundana accumingiava a vottà fòrtẹ, ma cchiù vvottava e cchiù lo cristiano si stringéva rind’alo mandiéllo, e ròppo nu pòco ri tiémbe lu pòvere viénde non-ge la féce cchiù.

Lo sólẹ allóra combarìa rind’alo ciélo e appriésso lo cristiano ca se sendiva ngalorato se levava lo mandiéllo.

La tramondana accussì avìa rice ca lo sólẹ èra cchiù ffòrtẹ ri éssa.

T’à ppiaciuto lu cundo. Vuó ca té lo ddico n’ata vòta?

__________

Dall’audio del LFSAG