Dialetto di Barrea AQ

barrea-il-borgo-dabruzzo-abitato-dai-cervi
Barrea (foto tratta dal web)

U vénde de tramundane e u sòle

Nu júrne u vénde de tramundane e u sòle letechìvene: june pretendéva d’èsse cchiù ffòrte de gli-óte. A nnu cèrte punde vedirne n’óme che jéva nnanẓe comblétamènde accappate che nnu mandéglie.

I ddu’ decedirne ca u cchiù fòrte fósse śtate chi sarrìa resciute a llevà u mandéglie a gli-óme.

U vénde de tramundane acumenẓétte a zzuffelà fòrte, ma cchiù zuffeléva cchiù ccugli-òte se śtregnéva c’u mandéglie, tande ché ccu’ pòvere vénde z’avétta fermà.

Dóppe ne póche de témpe u sòle cumbarétte ngiéle, e gli-óme che sendéva calle, s’avétta levà u mandéglie.

Accuścì la tramundane avétta dì ca u sòle éra u cchiù fòrte d’i ddu’.

T’è ppiaciuta sa śturiella? La vuléme raccundà n’ata vòte?

______

La favola viene trascitta dall’audio della versione di Rosa Maria Scarnecchia.

Dialetto di Aielli AQ

Panoramica_Aielli_di Rudy Massaro
Aielli (foto di Rudy Massaro)

La tramuntane e ji sòle

Ne jurne u vénte de tramundana e ji sole letechévene: ognune decéve d’èsse ppiù ffórte de quij’atre. A nnu cèrte muménde vedinne n’óme che jjéva nnanẓe tutte cupérte da nu mandéjje.

Allóra decedinne ché i più ffórte sarrìa state chi rescéva a ffà levà u mandéjje a qquij’óme.

La tramuntana cumencétte a zzuffelà fórte, ma più zuffeléva i ppiù quije se stregnéva u mandéjje, tante ch’alla fine u vénde étte da cessà.

Póche témpe dóppe i’ sòle cumbarétte ngéle, i jj’óme che sendéva calle, se levétte u mandéjjje.

Cuścì la tramuntana étte da dice ca i’ sòle éra i’ ppiù ffórte de ji ddu’.

T’è piaciuta la sturiella? La vuléme raccundà n’atra vóta?

______

La favola viene trascitta dall’audio della versione di Vittorio Maccallini.

 

Dialetto di Luco dei Marsi (AQ)

s-l1600

Je vènde de tramondana e jje sòle

Ne jòrne [*] je vènde de tramondana e jje sòle litichìvene. Une pretennéva d’èsse ppiù ffòrte dé jj’atre. A nne cèrte punde vedìttere n’óme che jjéve annanzie tutte copèrte che nne mandèjje. I ddu’ decedìttere che jje ppiù ffòrte sarrìa śtate quij ché ffússe rescite a ffà levà je mandèjje a jj’óme.

Je vènde de tramondana comingètte a ssoffià na fréga fòrte, ma ppiù isse soffiéva ppiù qquijje se stregnéva che jje mandèjje, tande che ppó je pòre vènde s’ètte da fermà.

Dópe ne póche de tèmbe jje sòle apparètte ngèle e jj’óme, che sse sendéva calle, se levètte je mandèjje. Accuścì la tramondana ètte da é dì ché jje sòle era ppiù ffòrte dé ji ddu’.

T’à piaciute la śtorièlla? La voléma raccondà n’atra vóta?

________

Fonte orale: Valerio Cristini. Il dialetto viene trascritto dall’audio caricato su Youtube.

[*] La fonte sente la vocale tonica di jorne come aperta, anche se all’ascolto sembra un molto chiuso più vicino a [û], se non un dittongo discendente [úo].

 

Dialetto di Opi (AQ)

Via San Giovanni
Opi, Via San Giovanni (foto di Davide Boccia)

I vénde ’i tramendan’ i dde sole

Ne jurne i’ vénde ’i tramendan’ i dde sole s’appeccechirne perché ognune pretennév’ ’i èsse cchiù fforte ’i dd’atre.

Po’ a nna certa vedirne n’ome, che jéva nnanze tutte accappate.

I’ vénde i dde sole decedirne ca i cchiù fforte sarrìa śtate quide che rrescéva a ffà levà i cappótte a dd’ome.

I’ vénde chemenzètte a zzeffià na frèga forte, ma cchiù jisse zeffiéva, cchiù quid’atre se śtregnév’ ind’a i’ cappótte, acqueścì i póvere vénde s’avètta fermà ’i zeffià.

Doppe ne poche ’i témbe, i’ sole chembarètte ngéle, i dd’ome, che sendéva calle, se levètte i’ cappótte.

Acqueścì la tramendana avètta dice ca i’ sole èva i’ cchiù fforte.

Mo t’è ppiaciute śte quendarélle? I’ veléme sendì n’atra vòta?

________

Dall’audio della versione di Davide Boccia.

 

Dialetto di Andria (BAT)

3
Castel del Monte, Andria (immagine tratta dal web)

U vinde de tramundåne i u sàule

Na dö u vínde de tramundåne i u sàule stèvene a pparlé de ccià ive u cchiù ffòrte, quanne vedèrene nu ppassande pe nu mandídde. Allòure decedèttere ca u cchiù ffòrte fússa jisse stéte ccià de le di’ avisse levëte u mandídde.

U vínde pe ppröme acchemenẓé’ sseffié pe ttutte la forze, ma cchiù sseffiéve e cchiù u ppassande teréve u mandídde, fine a qquanne se dètte pe vvìnde.

U sàule accumenẓé a ffé la löstre i ssùbbete u ccalàure ubbleghé u uagnàune a llevarse u mandídde.

Adacchessé la tramundåne fu ccostrétte a rreccanòsce ca u ssàule jive u cchiù ffòrte.

T’à ppiaciute la storièlle? Arréte te l’é racchendé?

___________

La favola di Esopo viene trascritta dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.

Reggio Calabria

Reggio_calabria
Reggio Calabria (foto di Mimmo Zema)

1. ’A tramuntana e u suli

Nu jornu u vent’i tramuntana e u suli si sciarriaru su ccu era u cchiù fforti, quandu vìttiru rruvari nu cristianu cu nu mantèdhu. Allura dicidiru ca u cchiù fforti era chiddhu d’i ddui chi riusciva mu nci cacci u mantèdhu.

U ventu cuminciàu mu sciuscia cu ttutta ’a sua forza, ma cchiù sciusciava e cchiù u cristianu si stringiva u mantèdhu, fin’a qquand’u ventu s’arrindìu.

U suli poi cuminciò mi splendi e ssùbbitu u caddu ubbligò l’òmu mu si cacci u mantèdhu. Così u ventu èppi ricanuscìri ca u suli era cchiù ffort’i idhu.

Ti piacìu ’a storiella? Vuoi mi tâ cuntu un’atra vòta?

 

2. U vent’i thramuntana e u suli

Nu jornu u vent’i thramuntana e u suli vulìvanu stabbëliri cu r’i ddui era u cchiù fforti, quandu vìttiru rrëvari nu cristianu ca éva r’an coddhu nu manteddhu. Allura decidiru ca u cchiù fforti r’i ddui era chiddhu ca rrinascìva më nthë cacci u mantèddhu.

U ventu pë pprimu cuminciàu mu soffia cu ttutta ’a sò forza, ma cchiù ssoffiava e cchiù ddhu cristianu si sthringiva ntô mantèddhu, fin’a qquandu alla fin’u ventu capiscìu che pperdìu.

U sul’ambèci cuminciò mmë caddhìa e ssùbbitu u caddhu custringìu ddhu cristianu më së cacci u mantèddhu. Accussì ’a thramuntana rricanuscìu cu suli era cchiù fforti d’iddha.

Të piaciv’ ’a storiella? Voi mmə tâ cûntu n’athra vòta?

________

La favola di Esopo viene trascritta dall’audio di una fonte femminile (1) e di una fonte maschile (2) messe in rete dal Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.

 

Aliano (MT)

aliano
Aliano con i suoi calanchi (immagine tratta dal web)

’A vòrie e u sòue

Nu júrne se ścerràine ’a vòrie e u sòue, che cchiù avita jesse cchiù fforte, quand’una vóte àne viste a une pe nnu pastrane ca venìteve a ccle vije.

Chille decite ca èreta jilla ’a cchiù fforte, cull’àute decite ca èrete jille u cchiù fforte.  Allore s’accurdàine ca che facite a lluà u pastrane quille vencite.

’A vòrie ha ccumengéte a mmenà forte e cchiù mmenàite e cchiù u pastrane quille lu tenita forte, fine a qquanne ’a vòrie nen ce l’ha ffatte cchiù.

U sòue se mìsete e cchiù stavite cchiù mbucàite. Tande de cullu càude ca facite ca u purèlle s’ha vvòste arrénne, s’ètte a llué u pastrane.

’A vòrie ha vvòste a ccéde, c’u sòue ièrede cchiù fforte de jille.

_________

La favola di Esopo viene trascritta dall’audio del Laboratorio di Fonetica Sperimentale “Arturo Genre” dell’Università di Torino.