Curlicchie I / Pinocchio I · Mattinata FG

I stòrie de Curlicchie

(Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, volte in dialetto garganico di Mattinata da F. Granatiero)

Cap. I. Maste Cerese, u falegneme, trove nu pízze de legne, che chiange e rire cumbagne a nnu uagnòne.

Ce stève na vòlete…

– Nu rrè! – ànna dice mo sùbbete i uagnune che lèggene ssi stòrie.

Nò, uagnù, ve sbagliete. Ce stève na vòlete nu pízze de legne.

Ne nn-ere nu legne de lusse, ma sckitte nu pízze de legne de cataste, de quídde che lu vírne ce méttene nd’a stufe e cemmené p’appeccé u fúche e scalefé i stanze.

Iie ne n-zacce accum’è stete, ma u fatte jèie ca nu bbelle júrne ssu pízze de legne capeté nde la puteje de nu uecchie falegneme miss’a nòme mast’Andònie, sckitte ca tuttequande lu chiamèvene maste Cerese, pl’amore ca tenève la pónd’u nese sembe lustre e róssa rósse accume na ceres’ ammature.

Cume maste Cerese védde cuddu pízze de legne, rumanì cundende e dènnece pla prescézze na strufenatedde de mene, mummuluscé nzótta vòce:

– Cussu legne è capetete ggiuste ggiuste: me vòie fé na jamme de tauline.

Ditte fatte, pegghié sùbbete l’ascie ammulete p’accumenzé a luuàrele la scorze e a sgrussàrele, ma cume fèce pe’ dàrele la prim’accettete, rumanì plu vrazze allàrie, pecché sendì na vuciaredda suttile, che decève raccumannènnece:

– Ne n-me vatte tande forte!

Feuràteve cume rumanì cuddu bbúne vecchie de maste Cerese!

Aggeré l’úcchie spaisete atturne la stanze pe’ vedé da dòue putèv’esse mé ’ssute quédda vuciaredde, e ne n-védde a nesciune! Uardé sótt’u bbanghe, e nínde; tremendì dajindre la remàdie che stève sembe serrete, e nínde; uardé ndu císt’i llajanedde e nde la secature, e angore nínde; assì sòp’u candòne-la puteje pe’ dé n’úcchie nde la strete, e nínde! E dunghe?…

– Éi capite, – decì allòre pe’ na mèzsa rise jrattènnece i capidde finde – ce vète ca quédda vuciaredde me la sò affuvurete jìie. Turneme alla fatìie.

E repegghié l’ascie mmene e mené na bbella bbotte sòp’u pízze de legne.

– Ué! tu m’à’ fatte mele! – vurlé amarechènnece la stéssa vuciaredde.

Ssa vòlete maste Cerese rumanì ndrunghe, pe’ ll’úcchie dafore pla pavure, la vocca spalanghete e la lénga longhe appese fin’a u bbecche, accume a nnu masccaròne de fundene. Appene che li turné la paròle, accumenzé ddice tremenne e scacagghienne da lu sccande:

– Ma da dòue sarradde assute ssa vuciaredde ch’à dditte ué?… Eppure cqua n-ge sté n’ànema vive. Doie vòlete vol’esse ssu pízze de legne che ce óu mbarete a chiange e a lamendàrece cumbagne a nnu uagnòne? Iie ne n-ge pozze crète. Ssu legne ècchele cqua; è nu pízze de legne de jret’u fúche, cum’a tutte l’àlete, e a ’ppecciàrele, è bbúne a fé coce na pegnete de fasule… E dunghe? Ce stésse chech-ed-une ammuccete dajindre? Se ce sté ’mmuccete ch-ed-une, pegge pe’ jisse. Mo l’aggióste ìie!

E decenne accussì, auandé pe’ tutt’e doie li mmene cuddu pòvere pízze de legne e ce mésse a sbatacchiàrele senza piatà pe’ mbacce i mure de la stanze.

Po ce mésse a ’nnusulé, pe’ sendì se ce stève chech-e vvuciaredde che ce lamendésse. Aspetté duie menute, e nínde; cinghe menute, e nínde; díce menute, e nínde!

– Éi capite, – disse allòre sfurzènnece de rire e arruffènnece la pelucche – ce vète ca quédda vuciaredde ch’óu ditte ué, me la sò affuvurete ìie! Remettìmece alla fatìie.

E seccòme ca tenève pavure, ce mésse a candé nepoche pe’ fàrece curagge.

Ndande, pusete l’ascie da nu quarte, pegghié mmene lu chianúzze, p’allescié e pulezsé lu pízze de legne; ma nd’u mmende che l’allesciève facenne sótt’e sòpe, sendì quédda vuciaredde che rerenne li decève:

– Fìccete! Tu me sté’ tetechenne pe’ tutte lu cúrpe!

Ssa vòlete lu pòvere maste Cerese cadì nderre accume fulmenete. Quanne aprì dachepe l’úcchie, ce truué assettete nderre.

Lu vise sue parève la facce de n’atune, e pure la pónd’u nese, da róssa rósse accume jere, c’era fatte turchine pla pavure.

Dal Vangelo di Luca

Il mio presepio – Parrocchia “Santa Maria della Luce”, Mattinata 1969

Da u Vangèlie de Luche (*)

[1:26] Quanne Resabbette stève nginde de sé mise, Ddìie mmanné l’àngele Jrabbejele a Nazsarèt, nu villagge de la Gallilèie. [1:27] L’àngele scì da na ggiuvenette che stève accredendete pe’ nu certe Ggeseppe, ch’appartenève a i rere asciennenne de Dàvede. La vagnòne ce chiamève Marìie.  [1:28] L’àngele trasì ndla chese e lli decì: «Te salute, Marì! Lu Segnòre sté pe’ tè: Tu à’ truuete jrazsie nnanze a Ddìie».[1:29] Marìie rumanì nemunne mbressiunete da ssi pparòle e ce addummannève cuddu salute cché vvenève a dice. [1:30] Ma l’àngele la decì: «Marì, nn-avé pavure! Tu à’ vute la jrazsie da Ddìie. [1:31] À’ vé nu figghie, te l’à’ ’ccatté e l’à’ métte a nòme Ggésù. [1:32] Jisse uà jesse jranne jranne e Ddìie, l’anneputende, l’óua chiamé Figghie sue. U Segnòre l’óua fé rrè, l’óua métte sòp’u trone de Dàvede, u patre sue, [1:33] e jisse uà regné pe’ sembe sòp’u pòpele d’Isdrajèle. U regne sue nn-óua fernisce mé». [1:34] Allòre Marìie addummanné all’àngele: «Accume pote jesse quéssa còse, ca ìie so’ angore accume m’à ffatte mamme?» [1:35] L’àngele arrespunnì: «Lu Spirde Sande uà venì sòp’a tè, e Ddìie anneputende, cume na nùvele, t’óu arraugghié. Pecquésse u vagnòne tue uà jesse sande, Figghie de Ddìie. [1:36] Vite: pure Resabbette, la cunzuprina tòue, all’aità ssòue ce òua ’ccatté u vagnòne. Tutte quande penzèvene ca ne m-butève avé figghie, éppùre sté ggià nginde de sé mise. [1:37] Pe’ Ddìie ne n-ge sté còse che n-ge pote fé!» [1:38] Allòre Marìie decì: «Ecche, so’ la sèreve d’u Segnòre. Facésse Ddìie pe’ mè accume à’ ditte segnurìie». Po l’àngele ce ne scì. [2:1] Tanne u mbératòre Auguste pe’ nu décrète urdené lu cenzemende de tutte quídde che javetèvene nda l’Imbère Romàne. [2:2] Cuddu prime cenzemende fo’ fatte mmene a Quirìnie guvernatòre de la Sìrie. [2:3] Tutte quande scèvene a fàrece appundé lu nòme ndi leggistre, e gnedune nde lu pajèse sue. [2:4] Scì pure Ggeseppe: partì da Nazsarèt, ndla Gallilèie, e anghiané a Bèttelèmme, la cità d’u rrè Dàvede, ndla Ggiudèie. Seccòme ca jeve nu rere lundene d’u rrè Dàvede, [2:5] jisse pe’ Marìie, la zita sòue, che stève nginde, ce ava scì scrive ddà. [2:6] Mendre ce truuèvene a Bèttelèmme, arrevé pe’ Marìie l’òre ch’ava fegghié; [2:7] e jésse ce accatté nu figghie, u prime figghie. L’arraugghié nd’i ffasse e lu mettì a durmisce ndla mangiatòre de na stadde, pecché ca ne n-druuèrene ate poste. [2:8] Pe’ quíddi quarte ce stèvene pure i pecurele. Lore passèvene la notte allu sserene pe’ uardé la mórr’i ppècure. [2:9] N’àngele de Ddìie ce appresendé a lore, e lla glòrie d’u Segnòre l’arraugghié pla lustre, tande ca lore pegghièrene pavure. [2:10] E l’àngele li decì: «Ne m-begghiete pavure! Iie ve porche na bbella nove, ch’óua dé tanda prescézze a tutte lu pòpele: [2:11] jósce, ndla cità de Dàveve, è nete u Salevatòre vústre, Ggésecrìste, lu Segnòre. [2:12] L’at’arrecanóscie accussì: ata truué nu vagnòne arraugghiete nd’i ffasse dajindre a nna mangiatòre». [2:13] Sùbbete sonne apparute e ce sonne aunite a lore nemunne at’àngele. Nzímbre dèvene lòse a Ddìie pe’ cussu cande: [2:14] «Glòrie a Ddìie ngíle e pece nderre a i crestejene che jisse vole bbene». Po l’àngele ce allundanèrene da i pecurele e ce ne turnèrene ngíle. [2:15] Ndande i pasture ce decèvene l’une l’àlete: «Scéme fine a Bèttelèmme pe’ vedé cchéssònne ch’è capetete e che lu Segnòre ce óu fatte accapisce». [2:16] Arrevèrene de fódde a Bèttelèmme e addà truuèrene a Marìie, a Geseppe e allu uagnòne che durmève ndla mangiatòre. [2:17] Doppe che lu vedèrene, decèrene ngire quédde ch’àvene sendute de cussu vagnòne. [2:18] Tutte quande quídde ch’annusulèvene i pasture ce facèvene maravigghie de li ccòse che lore accundèvene. [2:19] Marìie, pe’ cunde sue, ce serrève nd’u core u recorde de tutte quíssi fatte, e ce li repassève dajindre la chepa sòue. [2:20] I pecurele, turnenne, viavìie dèvene lòse a Ddìie e llu rengrazsièvene pe’ quédde ch’àvene sendute e viste, ca tutte jeve capetete accume l’àngele ave ditte a lore.

Dal Vangelo di Luca

[1:26] Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l’angelo Gabriele a Nàzaret, un villaggio della Galilea. [1.27] L’angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria.  [1:28] L’angelo entrò in casa e le disse: «Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: egli ti ha colmata di grazia». [1:29] Maria fu molto impressionata da queste parole e si domandava che significato poteva avere quel saluto. [1:30] Ma l’angelo le disse: «Non temere, Maria! Tu hai trovato grazia presso Dio.  [1:31] Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. [1:32] Egli sarà grande e Dio, l’onnipotente, lo chiamerà suo Figlio. Il Signore no farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre, [1:33] ed egli regnerà per sempre sul popolo d’Israele. Il suo regno non finirà mai». [1:34] Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile questo, dal momento che io sono vergine?». [1:35] L’angelo rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e l’onnipotente Dio, come una nube, ti avvolgerà. Per questo il tuo bambino sarà santo, Figlio di Dio. [1:36] Vedi: anche Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio. Tutti pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al sesto mese. [1:37] Nulla è impossibile a Dio!». [1:38] Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia con me come tu hai detto». Poi l’angelo la lasciò. [2:1] In quel tempo l’imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell’impero romano. [2:2] Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. [2:3] Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri, e ciascuno nel proprio luogo d’origine. [2:4] Anche Giuseppe andò: partì da Nàzaret, in Galilea, e salì a Betlemme, la città del re Davide, in Giudea. Essendo un lontano discendente del re Davide, [2:5] egli con Maria, sua sposa, che era incinta, doveva farsi scrivere là. [2:6] Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire;  [2:7] ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro posto. [2:8] In quella stessa regione c’erano anche dei pastori. Essi passavano la notte all’aperto per fare la guardia al loro gregge. [2:9] Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce, così che essi ebbero una grande paura. [2:10] L’angelo disse: «Non temete! Io vi porto una bella notizia, che procurerà una grande gioia a tutto il popolo: [2:11] oggi, nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. [2:12] Lo riconoscerete così: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». [2:13] Subito apparvero e si unirono a lui molti altri angeli. Essi lodavano Dio con questo canto: [2:14] «Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che egli ama». Poi gli angeli si allontanarono dai pastori e se ne tornarono in cielo. [2:15] Intanto i pastori dicevano gli uni agli altri: «Andiamo fino a Betlemme per vedere quello che è accaduto e che il Signore ci ha fatto sapere». [2:16] Giunsero in fretta a Betlemme e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che dormiva nella mangiatoia. [2:17] Dopo averlo visto, dissero in giro ciò che avevano sentito di questo bambino. [2:18] Tutti quelli che ascoltarono i pastori si meravigliarono delle cose che essi raccontavano. [2:19] Maria, da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti, e li meditava dentro di sé. [2:20] I pastori, sulla via del ritorno, lodavano Dio e lo ringraziavano per quello che avevano sentito e visto, perché tutto era avvenuto come l’angelo aveva loro detto.

(*) Dialetto di Mattinata FG – La preceduta da si legge semiconsonante.

Il mio presepio di casa – Torino 2022

Monopoli BA

Ane passete chiussé de docínd’enne dä quanne l’úmmene de tenne cu nä strengiüte de mene decederne ché fore dâ pôrtä nove chelle ché s’affaccëve söpe ’a piämüre de San Giugliene adó stàvene vigne e jórte bisognëvä fé nasce nä burghétä nove cu nä chiàzzä grenne.

A raggiöne jere ché ’a pupulazsiöne cresciëve, lu päîse addevendëve sembe chiù peccînne purcè i crestiene stàvene strengiüte accum’a tèndä sarde jind’a quatte muragghie vícchie spagnole.

I terrene addô avrä nasce la chiazze jèrene quese tótte d’i parrôcchie, terrene ché i crestiene àvene dunete alli chiíse cu ’a prumesse ché nä vôlde murte i prívete jàvene a dîce almene nä mess’u mèse in zuffragge p’addefresckè l’ènemä lore. Mo ne n-zäpìme s’i messe i stène a dice angore. Nä cöse jè certe, la burghétä nove e ’a chiazzä grenne ’a fäscèrne, e nascette nu bbelle päîse núve.

Ce ’a chiazze d’u bborghe putesse parlè, avr’a puté raccundè aquanne se fäscèvene i físte dâ Mädônne dâ Madie, de Sente Côseme e Attamiene, i preggessiüne d’i Mestere, aquanne la Ndulurete scève ’n gerche de u figghie, i funéréle cu’ carrôzze, cävàdde bbardete de nere.

Jinde ’a chiazze se fäscèvene sfelete de suldete dâ prîme, dâ secôndä uuèrrä mundiele, d’i file dâ lüpe, d’i bbalîlle, d’i squädrìste, d’i ggiùvene avanguardiste.

Durende i físte se fäscève u sprosce, mendre i galandúmmene d’u päîse stàvene azzìse nnenze u cîrcule lore tótte spapracchiete söp’i sígge cu ’a cepôdde di jòre jinde u palvîne dû ggelè attacchete a nä catenedde ch’appennëve.

Dä u ponde adó stèvene tremendèvene chíde ch’äsciennàvene dä fore söp’a träjènere e sciarabballe terete dä cävàdde cu i pennacchie nghepe î guarnemínde lòcede.

A cävàdde scjàvene fèmene cu i víste sgargínde i scialle arräcäméte söp’i spadde. L’úmene invece purtàvene pe’ custüme nä cämmìsä chiere, nu curpette, i calzse oscüre, nä pägghièttä larghe nghepe e nu screjele mmene.

Mmínze a chíde ch’änghiänèvene dâ strede d’i märchínde po se vedëve qualché pescätöre, tutte addelettete, ché pe’ cumbärë’ purtëve nä bbellä cammise de flänèllä bbienghe, i calzse ndruzzelete a la pescätöre, nu fazzelette rosse attacchete nghenne î scalzsete.

Nä bbruttä dî a Mussulìne nge venne u prudite de fé ’a uerre. E ’a serine d’allarme, ch’avre stete púste söpe u cambänàle de Sän Frangésche, ogni ttende, spéce de notte, accume nä malägòrie fäscève avvise a la pupulazsiöne ch’avèrnä fòscere quande chiù ssóbbete pussibble a scenne sott’i gallerë’ ché stèvene ä i quatte pezzüne dâ chiazze…

La volpe dalla coda mozza

Dialetto di Mattinata (FG)

La vòlepe pla còte ammuzzete

(Na fàule scritte da LA FONTAINE)

La vòlepe, ce sepe, è furbe e vé truuènne sckitte massarìie ngerche de lucce e de jaddine. Ma lu cafoune, cerchenne pedete e cacatedde, trove la passete e attenne li ttagghiòle.

E alloure è capetete ca na vòlepe ce rumanì ngappete, pe’ fertune sckitte pla còte, tande ca è rejesciute a scapparecinne.

Ma la còte l’óu allassete mèzse ndla tagghiòle e tutte arraggete e vrevegnòse, quanne ce truuéje allu cunzigghie de li vvòlepe, pl’amore ca ne n-vulève jesse l’ùneca vòlepe pla còte ammuzzete, fèce a tutte quande ssa preposte:

«Cché cce ne facime de ssa còsa bbone sckite a scì scupenne pòleve e fanghe streta strete?»

«Cché bbella preposte!» arrespunnì all’imbrónde n’ata vòlepe.

«Aggìrete na bbotte e fatte vedé!»

Vedenne la còte ammuzzete sòpe lu pertuse-lu cule tutte l’àleti vvòlepe ce sccattèrene da la rise, e lla vòlepe pe’ cuddu stumbe de còte che nn-arrevève alli jamme, pla vrevogne ce secché la lénghe.

È pròpete ruuére, certe vòlete pure li crestejene danne cunzigghie, no’ plu bbene de l’àlete, ma sckitte pe’ cummenenze.

Dialetto di Palese, quartiere di Bari

GIANNI SERENA, La capa méie (*)

Avé… avé… avéve nu penzíere l’àleta dîie / ma po m’u sò scherdate… / nu penzíere ché ave agnöute la capa méie / e po se n’à vuuate…

Mmamme… mm’à mme… mm’à mmenute / mmende pure jósce / e ne nn-u sò acciaffate… / Me sò ffatte u segne de la crósce / e po sò spatrejate…

Papà… pa-pa… paperusse pemedóure melangiane / le sò cchegghiöute jîie che’ chisse mane… / Sò arate, sò zzappate u léche méie / da la matine a la sere ogné ddîie, / sò fategate sémbe chésa terre / che la capa jalde e u muse nderre, / sò spruuate, semenate, adacquate / e u sedoure jere sémbe cchiù salate. / Ja rengrezsià la forze de le vrazze. / So mangiäte le sevöune e le pestazze / e la cape ch’assémbe m’à ’cchembagnate / sénza famme sendì nu carciarate. / Tré ffigghie màscuue m’à ddate Criste, / tré ffigghie bbelle, dritte, nziste / e jîie ca sacce quande juscke u sóule / le sò mmannäte tutt’e ttrè a la scóule. / Ànne devendate míedece, prefessöure / e a mé ànne ’rrevate le delöure: / la cérvicàle, la uualle, la sckéna rotte /  e tutte le delöure da sòpe sotte. / Ea state la fórze ché u léche u sò alassate / e mó stä ddà scettàte, abbandonate / e le radìsce d’u uarve de famigghie / ànne seccate che tutt’e ttrè le figghie. / Móu stonga sedöute a na poltroune / e ténghe la cape ché spisse non funzioune. / Ne n-m’arecorde cchiù ccé sò mangiate, / fàzzeche na cóuse e già me sò scherdate, / de megghiéreme non-zacce cchiù la facce, / figghie, nepoute, u nòme cchiù non-zacce. / Ma pe’ mé la couse ché jjé cchiù ppéisce / jé ché non-zacce cchiù ccé ccouse ja dîisce…

Avé, avé… avéve u ddesedèrie d’u gelate / ma chésa lengue stä tutte ndretegghiate. / Credìteme, pe nù uòmene è ppròbbie brutte. / Me mette a dorme e bonanotte a tutte. 

__________

(*) Trascritto dall’audio al link https://www.facebook.com/gianni.serena.31/videos/753747445687031